Pravna regulativaPravni temelj / izvor
ZAKON O HRANIUrednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 14/14 i 30/15 - Zakon o poljoprivredi
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI„Narodne novine“, broj 69/17
ZAKON O KONTAMINANTIMA„Narodne novine“, broj 39/13
ZAKON O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA„Narodne novine“, broj 39/13
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BROJ 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BROJ 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ„Narodne novine“, broj 018/2013
ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU„Narodne novine“, broj 56/13, 64/15 - pročišćeni tekst zakona
ZAKON O VODAMA„Narodne novine“, broj 153/2009, 130/11, 56/13, 14/14
ZAKON O VETERINARSTVUUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/13 i 148/13
ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM„Narodne novine“, broj 094/2013
ZAKON O HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE„Narodne novine“, broj 39/13 i 69/17
ZAKON O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA„Narodne novine“, broj 39/13
ZAKON O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA„Narodne novine“, broj 39/13
ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU"Narodne novine", broj 81/13
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVAPročišćeni tekst zakona, "Narodne novine", broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16
ZAKON O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA"Narodne novine", broj 70/05, 137/09, 28/13, 47/14 - pročišćeni tekst zakona
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006"Narodne novine", broj 050/2012
ZAKON O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA"Narodne novine", broj 082/2013, 14/14
ZAKON O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJAUrednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 81/13, 14/14 i 56/15
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA"Narodne novine", broj 80/13
ZAKON O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJEUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/09 i 124/11
ZAKON O VINU„Narodne novine“, broj 096/2003, 55/11, 14/14
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BROJ 258/97 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. SIJEČNJA 1997. GODINE O NOVOJ HRANI I SASTOJCIMA NOVE HRANE„Narodne novine“, broj 018/2013
UREDBA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) br. 3/2008 I UREDBE KOMISIJE (EZ) br. 501/2008 O MJERAMA INFORMIRANJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "Narodne novine", broj 078/2013
ZAKON O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOMUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/13 i 41/14
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I PIĆA„Narodne novine“, broj 072/2013
ZAKON O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIUrednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 14/14 i 56/16
UREDBA O OSNIVANJU SIGURNOSNOG FONDA ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE„Narodne novine“, broj 83/10
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIHLABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJEUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/10, 7/11 i 74/13
PRAVILNIK O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠTITI ŽIVOTINJAUrednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 99/07 i 74/08
PRAVILNIK O EKSTRAKTIMA KAVE I EKSTRAKTIMA CIKORIJE“Narodne novine”, broj 81/10
PRAVILNIK O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMAUrednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12
PRAVILNIK O ŠEĆERIMA I METODAMA ANALIZA ŠEĆERA NAMIJENJENIH ZA KONZUMACIJUUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/09 i 144/10
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE OCTA I RAZBLAŽENE OCTENE KISELINE„Narodne novine“, broj 28/11
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA ISPITIVANJA KVALITETE JAJA I PROIZVODA OD JAJA„Narodne novine“, broj 28/11
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA FIZIKALNIH I KEMIJSKIH ANALIZA ZA KONTROLU KVALITETE ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TJESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TIJESTA„Narodne novine“, broj 28/11
PRAVILNIK O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA„Narodne novine“, broj 48/15
NAPUTAK O NAČINU PRIMJENE IZUZEĆA OD NAVOĐENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE NA HRANI„Narodne novine“, broj 79/17
PRAVILNIK O HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE„Narodne novine“, broj 100/08
PRAVILNIK O TOKSINIMA, METALIMA, METALOIDIMA TE DRUGIM ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE MOGU NALAZITI U HRANI„Narodne novine“, broj 16/05
PRAVILNIK O PIVUUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 142/11 i 141/13
PRAVILNIK O KAKAU I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA"Narodne novine" broj 73/05
PRAVILNIK O ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA„Narodne novine“, broj 81/16
PRAVILNIK O PROIZVODIMA SLIČNIM ČOKOLADI, KREM-PROIZVODIMA I BOMBONSKIM PROIZVODIMAUrednički pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 73/05, 69/08 i 141/13
PRAVILNIK O ANALITIČKIM METODAMA ZA JAKA ALKOHOLNA I ALKOHOLNA PIĆA"Narodne novine", br. 138/05
PRAVILNIK O VOĆNIM DŽEMOVIMA, ŽELEIMA, MARMELADAMA, PEKMEZU TE ZASLAĐENOM KESTEN PIREU„Narodne novine“, broj 94/11
PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I NEKTARIMA TE NJIMA SRODNIM PROIZVODIMA"Narodne novine" broj 152/05
PRAVILNIK O JESTIVIM KAZEINIMA I KAZEINATIMA„Narodne novine“, broj 113/16
PRAVILNIK O UGUŠĆENOM (KONDENZIRANOM) MLIJEKU I MLIJEKU U PRAHUUrednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/07 i 34/11
POPIS OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/10 i 129/10
PRAVILNIK O SIGURNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 102/16
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I PRAVA UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE JAKIH ALKOHOLNIH I AROMATIZIRANIH PIĆA„Narodne novine“, broj 123/07
PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ANALIZA UGUŠĆENOG (KONDENZIRANOG) MLIJEKA I MLIJEKA U PRAHU NAMIJENJENIH ZA KONZUMACIJU„Narodne novine“, broj 112/09
PRAVILNIK O POMOĆNIM TVARIMA U PROCESU PROIZVODNJEUrednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 38/08 i 152/11
PRAVILNIK O BRZO SMRZNUTOJ HRANI“Narodne novine”, broj 38/08
PRAVILNIK O HRANI PODVRGNUTOJ IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU“Narodne novine”, broj 38/08
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SASTAVA SIROVOG MLIJEKA„Narodne novine“, broj 27/17
PRAVILNIK O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU TE PRERAĐENOJ HRANI NA BAZI ŽITARICA ZA DOJENČAD I MALU DJECUUrednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/08, 106/10, 122/13 i 126/13 - Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
PRAVILNIK O POČETNOJ I PRIJELAZNOJ HRANI ZA DOJENČADUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/13 i 29/14
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KAKVOĆI MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI“Narodne novine”, broj 77/08
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA“Narodne novine”, broj 77/08
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI ODNOSNO OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PREHRAMBENOG PROIZVODA„Narodne novine“, broj 44/08
PRAVILNIK O PRAVILIMA USPOSTAVE NACIONALNE MREŽE INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 43/10
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 84/2015
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »MESO ZAGORSKOG PURANA«„Narodne novine“, broj 86/11
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »POLJIČKI SOPARNIK«„Narodne novine“, broj 86/11
 OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »LIČKI KRUMPIR«„Narodne novine“, broj 86/11
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »DALMATINSKO MASLINOVO ULJE«„Narodne novine“, broj 86/11
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »VARAŽDINSKO ZELJE«„Narodne novine“, broj 86/11
 PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI JAJA I PROIZVODA OD JAJA"Narodne novine", broj 89/08
 PRAVILNIK O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/15 i 19/17
PRAVILNIK O SMJERNICAMA ZA ODREĐIVANJE KRITERIJA PROVEDBE REVIZIJA NA TEMELJU ODREDBI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠTITI ŽIVOTINJA"Narodne novine", broj 69/09
PRAVILNIK O MEĐUSOBNOJ SURADNJI NADLEŽNOG TIJELA S NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA I EUROPSKOM KOMISIJOM U SVRHU OSIGURANJA PRAVILNE PRIMJENE VETERINARSKIH PROPISA“Narodne novine”, broj 68/09
PRAVILNIK O POPRATNOJ DOKUMENTACIJI ZA SVJEŽE PROIZVODE RIBARSTVA I ŽIVE ŠKOLJKAŠE U UNUTARNJEM PROMETU„Narodne novine“, broj 18/09
PRAVILNIK O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/10, 113/11 i 42/13
 PRAVILNIK O HRANI NAMIJENJENOJ SMANJENJU TJELESNE MASE„Narodne novine“, broj 89/08
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI JESTIVIH GLJIVA I PROIZVODA OD JESTIVIH GLJIVA„Narodne novine“, broj 111/08
 PRAVILNIK O REGISTRACIJI SUBJEKATA TE REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM„Narodne novine“, broj 84/15
PRAVILNIK O DODACIMA PREHRANI„Narodne novine“, broj 126/13
 PRAVILNIK O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROIZVODNJU, PRERADU, STAVLJANJE U PROMET I UNOŠENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA„Narodne novine“, broj 75/09
PRAVILNIK O SIREVIMA I PROIZVODIMA OD SIREVAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/09 i 141/13
PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I NJIMA SLIČNIM PROIZVODIMA NAMIJENJENIM ZA KONZUMACIJU„Narodne novine“, broj 48/13
PRAVILNIK O SMRZNUTIM DESERTIMAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/09 i 141/13
PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ANALIZA JESTIVIH KAZEINA I KAZEINATA„Narodne novine“, broj 70/09
PRAVILNIK O ALTERNATIVNOJ IDENTIFIKACIJSKOJ OZNACI ZA ODREĐENU HRANU ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA„Narodne novine“, broj 75/09
PRAVILNIK O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLEUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/15, 100/15 - Ispravak i 14/16
PRAVILNIK O MEDUUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/15 i 47/17
PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKOM RAZVRSTAVANJU I POSTUPKU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA„Narodne novine“, broj 118/09
PRAVILNIK O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDAUrednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 122/09 i 141/13
PRAVILNIK O SUSTAVU BRZOG UZBUNJIVANJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 155/13
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU PANELA ZA SENZORSKU ANALIZU DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA„Narodne novine“, broj 22/10
PRAVILNIK O IZDAVANJU ZNANSTVENOG MIŠLJENJA I PRUŽANJU ZNANSTVENE I TEHNIČKE POMOĆI„Narodne novine“, broj 130/09
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZLOV/SAKUPLJANJE I PRERADU ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA IZ PODRUČJA U KOJIMA RAZINA BIOTOKSINA KOJI UZROKUJE PARALIZU PRELAZI VRIJEDNOST ODREĐENU PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA“Narodne novine”, broj 152/09
PRAVILNIK O JESTIVIM ULJIMA I MASTIMAUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/12, 70/13 i 141/13
PRAVILNIK O PRIMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1] VEZANO ZA DODATNA JAMSTVA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE MESA I JAJA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE FINSKE I KRALJEVINE ŠVED„Narodne novine“, broj 3/10
PRAVILNIK O UČESTALOSTI UZORKOVANJA TRUPOVA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA TE UVJETIMA I NAČINU SMANJENJA BROJA ELEMENTARNIH JEDINICA UZORKA U OBJEKTIMA MANJEG KAPACITETETA PROIZVODNJEUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/10 i 38/12
PRAVILNIK O PRERAĐENOJ HRANI NA BAZI ŽITARICA I DJEČJOJ HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU„Narodne novine“, broj 126/13
POPIS REGISTRIRANIH OZNAKA IZVORNOSTI„Narodne novine“, broj 39/09
POPIS INSTITUCIJA UKLJUČENIH U NACIONALNU MREŽU INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 138/12
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA POSTUPANJA SA SKLADIŠNICOM ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE„Narodne novine“, broj 55/14
PRAVILNIK O KONTROLI KAKVOĆE SOJE, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE U OTKUPUUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 88/10, 93/10 i 78/11
PRAVILNIK O SOLIUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/11 i 141/13
PRAVILNIK O PREGLEDU SIROVOG MLIJEKA NAMIJENJENOG JAVNOJ POTROŠNJI"Narodne novine", broj 84/16
 PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA KAKAO-ZRNA, KAKAO-PROIZVODA, PROIZVODA SLIČNIH ČOKOLADI, BOMBONSKIH PROIZVODA, KREM-PROIZVODA, KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU„Narodne novine“, broj 11/11
 PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA TE OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA„Narodne novine“, broj 11/11
 PRAVILNIK KOJIM SE SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED KIKIRIKIJA I PROIZVODA OD KIKIRIKIJA NA PRISUTNOST AFLATOKSINA[1]„Narodne novine“, broj 86/11
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O HITNIM MJERAMA KOJE SE PRIMJENJUJU NA SJEME PISKAVICE I ODREĐENO SJEME I MAHUNARKE UVEZENE IZ EGIPTA„Narodne novine“, broj 38/12
PRAVILNIK O LJEKOVITOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 120/11
PRAVILNIK KOJIM SE KANADI ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED PŠENICE I PŠENIČNOG BRAŠNA NA PRISUTNOST OKRATOKSINA A„Narodne novine“, broj 153/11
PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJEUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/16 i 16/17
PRAVILNIK O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA„Narodne novine“, broj 69/15
 PRAVILNIK O OZNAKAMA ILI ZNAKOVIMA KOJI ODREĐUJU SERIJU ILI LOT KOJEM HRANA PRIPADA„Narodne novine“, broj 26/13
PRAVILNIK O MESNIM PROIZVODIMA„Narodne novine“, broj 131/12
 PRAVILNIK O KATEGORIJAMA KRMIVA KOJE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE(„Narodne novine“, broj 36/13
 PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVRŠTAVANJE U PROGRAM MONITORINGA I PROVOĐENJE PROGRAMA MONITORINGA DODATAKA PREHRANI, HRANE KOJOJ SU DODANI VITAMINI, MINERALI I DRUGE TVARI I HRANE S PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA"Narodne novine", broj 83/13)
PRAVILNIK O TVARIMA KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI I KORISTITI U PROIZVODNJI HRANE TE TVARIMA ČIJE JE KORIŠTENJE U HRANI ZABRANJENO ILI OGRANIČENO„Narodne novine“, broj 160/13
NAREDBA O PRIVREMENIM MJERAMA U ODNOSU NA SADRŽAJ AFLATOKSINA M1 U MLIJEČNIM PROIZVODIMA„Narodne novine“, broj 39/13
POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA KOJE SE CRPE IZ TLA REPUBLIKE HRVATSKE ILI DRŽAVE KOJA NIJE ČLANICA EUROPSKE UNIJE„Narodne novine“, broj 28/17
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOMUrednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/14 i 47/17
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE"Narodne novine", broj 48/15
POPIS REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 48/15
PRAVILNIK O SANITARNO TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM TE DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI VODOOPSKRBNI OBJEKTI„Narodne novine“, broj 44/14
PRAVILNIK O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA GENETSKI MODIFICIRANU HRANU I GENETSKI MODIFICIRANU HRANU ZA ŽIVOTINJE I HRANU/HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA MOŽE SADRŽAVATI I/ILI SE SASTOJATI ILI POTJECATI OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA„Narodne novine“, broj 02/15
PRAVILNIK O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPAKIRANOJ HRANI„Narodne novine“, broj 144/14
OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA "BARANJSKI KULEN"„Narodne novine“, broj 44/12
POPIS SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE„Narodne novine“, broj 27/15
PRAVILNIK O ZAŠTITI ŽIVOTINJA PRI KLANJU ILI USMRĆIVANJU"Narodne novine," broj 39/2008
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KLAONICE"Narodne novine," broj 57/2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA"Narodne novine", broj 59/2013
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU VINA OZNAKOM SORTE VINOVE LOZE"Narodne novine", broj 079/17
PRAVILNIK O PRAVILIMA USPOSTAVE SUSTAVA I POSTUPAKA TEMELJENIH NA NAČELIMA HACCP SUSTAVA"Narodne novine", broj 68/2015
ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE"Narodne novine", broj 39/2013
ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI"Narodne novine", broj 79/2007
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM"Narodne novine", broj 3/2014
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA IZRAĐENIH OD REGENERIRANE CELULOZE KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM"Narodne novine", broj 62/2013
PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA VLAGOMJERE KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA"Narodne novine", broj 18/2017
PRAVILNIK O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA"Narodne novine", broj 107/2015
ZAKON O NORMIZACIJI"Narodne novine", broj 80/2013
ZAKON O MJERITELJSTVU"Narodne novine", broj 74/2014
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA"Narodne novine", broj 117/2014
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM"Narodne novine", broj 17/2017
PRAVILNIK O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI"Narodne novine", broj 88/2015
PRAVILNIK O KATALOGU OTPADA"Narodne novine", broj 90/2015
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE"Narodne novine", broj 35/2007
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA"Narodne novine", broj 35/2007
PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"Narodne novine", broj 19/2016
UREDBA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 3/2008 I UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 501/2008 O MJERAMA INFORMIRANJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA"Narodne novine", broj 78/2013
NAREDBA O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2018. GODINI"Narodne novine", broj 10/2018
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani"Narodne novine", broj 15/18
Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi"Narodne novine", broj 14/18
Zakon o poljoprivrednom zemljištu"Narodne novine", broj 20/18
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE"Narodne novine", broj 20/18
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 » POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI « IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020."Narodne novine", broj 30/15
PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU"Narodne novine", broj 19/2018
NACIONALNI PROGRAM POMOĆI SEKTORU VINA 2014. - 2018."Narodne novine", broj 01. ožujka 2017.